Dunapataj Nagyközség Önkormányzata által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok

A feladatok részletes leírása letölthető a következő linken: 

Dokumentum letöltése

A feladatot és hatáskört meghatározó jogszabályok:

2. A döntéshozatal rendje

A jegyző előkészíti a képviselő-testületi ülés és a bizottságok elé kerülő előterjesztéseket, valamint döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket.

3. A véleményezés módja

3.1 A képviselő-testület meghatározott önkormányzati feladatok ellátására állandó vagy ideiglenes bizottságokat választ, melyek a feladatkörükbe tartozó ügyeket megtárgyalják és véleményezik, mielőtt döntéshozatal céljából a képviselő-testület elé kerülnek.

3.2 Települési képviselő véleményezése

3.3 A képviselő-testület évente legalább egyszer, előre meghirdetett közmeghallgatást tart, amelyen a községi választópolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek.

4. A döntéshozatal eljárási szabályai

Az önkormányzati feladat- és hatáskörök a képviselő-testületet illetik meg, önkormányzati hatósági ügyben első fokon a képviselő-testület jár el, azonban egyes hatásköreit a polgármesterre és a bizottságaira ruházhatja át. A képviselő-testület a döntéseit (határozat, rendelet) nyílt szavazással hozza. Titkos szavazást tarthat az Ötv. (4) bekezdésben foglalt ügyekben. A képviselő-testület döntéshozatalára vonatkozó rendelkezések a bizottságra is vonatkoznak. A képviselő-testület akkor határozatképes, ha az ülésen a települési képviselőknek több mint a fele jelen van. A javaslat elfogadásához a jelenlevő települési képviselők több mint a felének igen szavazata szükséges.

A képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az, akit vagy akinek a hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. A települési képviselő köteles bejelenteni a személyes érintettséget. A kizárásról az érintett települési képviselő kezdeményezésére vagy bármely települési képviselő javaslatára a képviselő-testület dönt. A kizárt települési képviselőt a határozatképesség szempontjából jelenlevőnek kell tekinteni.

5. Az ülések látogathatóságának rendje

A képviselő-testület ülése nyilvános.

A képviselő-testület az SZMSZ -ben meghatározott esetekben zárt ülést tart illetve zárt ülés tartását rendelheti el.

6. Igénybe vehető szolgáltatások (közszolgáltatások Dunapatajon)

 • Idősek nappali ellátása
 • Szociális étkeztetés
 • Házi szociális gondoskodás: 
  Igénybevétel rendje: Gondozási Központ Dunapataj, Ordasi út 26.
 • Családsegítés

  Igénybevétel rendje: Dunapataj Ordasi u. 15.

 • Hulladékgazdálkodás

  Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. Vaskút
  Telefon: 79/524-821, 79/572-051

Leírás:

Dunapataj Nagyközség belterületi és külterületi ingatlanainál (Szelidi-tó üdülőterülete, Csepegi, Bodzási, Húsfoka), valamint az önkormányzat által a szerződés mellékleteiben meghatározott közületeknél képződött szilárd hulladék gyűjtése és szállítása, elhelyezése és kezelése. Igénybevétele az önkormányzat által bekapcsolt ingatlan tulajdonosára, használójára nézve kötelező Igénybevétel rendje: az ingatlantulajdonosok, a közületek, vállalkozók, intézmények hulladékgyűjtése és szállítása a szolgáltató és a szolgáltatást igénybe vevő között szerződés alapján történik. Lomtalanítás megszervezéséről és lebonyolításáról a szolgáltató évente egy alkalommal, a közszolgáltatás keretében gondoskodik, külön díj felszámolása nélkül.

A hulladék gyűjtése 60 literes/70 literes /80 literes / 110 literes /120 literes fém vagy műanyag gyűjtőedényekben minden héten hétfői napon történik, a 4000 l-es gyűjtőedényekben a szállítási igény jelzését követő napon.

Díjak és kedvezmények:

Díja: Minisztérium állapítja meg.

Akik időlegesen használt ingatlannal rendelkeznek, és akik ingatlanjukat legalább 30 napig nem használják, az éves szolgáltatási díjból 1 havi díjmentességben részesülnek. A díjmentesség egész évre is kiterjedhet. A díjmentességre való jogosultságot bizonyítani szükséges.

Akik üdülőingatlannal rendelkeznek, 4 havi díjat fizetnek.

A hulladékgyűjtésről szóló rendelet letölthető itt: rendelet.

 • Szennyvízkezelés

TI-TÓ Csatornatisztító Kft., Solt
Telefon: 78/487-589, 30/958-9466, 30/687-4245

Leírás:

Feladata a települési folyékony hulladékok ideiglenes tárolására szolgáló létesítmények kiürítésére és a települési folyékony hulladékok elhelyezésére az önkormányzat üzemeltetésében lévő települési szennyvízleürítő telepre szállítását, a leürítő telepnek történő átadását magába foglaló hulladékkezelési közszolgáltatás.

Igénybevétel rendje:

A közszolgáltatási díjat a lakossági megrendelés esetén készpénzben a szolgáltatás elvégzése után, ill. az önkormányzati ingatlanoknál, valamint vállalkozói megrendeléseknél a szolgáltatásról kibocsátott és igazolt számla benyújtását követő 15 napon belül a szolgáltató bankszámla számára történő átutalással kell megfizetni. A szolgáltató a megrendelés felvételét követően a közszolgáltatásnak sürgősséggel 24 órán belül, egyéb esetekben 72 órán belül eleget tesz.

Díjak és kedvezmények:

 • lakossági: 1.000 Ft/m3
 • közületi: 1.200 Ft/m3
 • Szelidi-tóról Dunapatajra: 1.250 Ft/m 3

A díjakat a rezsicsökkentés és időszakos támogatások összegei tovább csökkentik.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail